Skip to Main Content

African Traditional Religions: Ifa

This guide, created by the Atlanta University Center Woodruff Library with funding from the Atla OER Grant Program, exists as an Open Educational Resource on "African Traditional Religions: Ifa." Content licensed CC-BY-NC 4.0.

Prayer

Photography: Will Coleman Ph.D. Opon Ifa (divination tray) and opele (divination chain).

ORIKI EJIOGBE

(Invocation for Good Fortune)

Ejiogbe, Ejiogbe, Ejiogbe. Mo be yin, kiegbe mi ki'mi niyi, ki e egbe mi ki'mi n'ola, ifakifa kiini'yi koja Ejiogbe.

The Supporter, the Supporter, the Supporter. I beg you be with me that I may have honor, be with me that I may have respect, there is no Odu more honored and respected than the Supporter.

Ejiogbe ni Baba - gbogbo won.

The Supporter is the Father of all Odu.

Ki gbogbo eniyan kaakiri agbaye gbarajo, kiwon maa gbe'mi n'ija, kiegbe mi leke ota. Ki nle'ke odi.

Let all those in the world gather to help me, through my difficulties, to defeat my enemies. Rasie me above all misfortune in my lifetime.

Kiemaa gbe'mi n'ija kiemaa gbe mi leke isoro lojo gbogbo no gbogbo ojo aye mi.

Forever raise me above all misfortune that might come my way.

Kiemaa gbe ire ko mi nigbabogbo tabi kiemaagbe fun mi. Ase.

Always bring me good fortune. May it be so.

_______________________________________________________________________________________

ORIKI OYEKU MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Oyeku Meji, Oyeku Meji, Oyeku Meji leemeta

The Averter of Death, the Averter of Death, The Averter of Death, I call you three times.

Mo be yin, bi iku ba sunmo itosi kie bami ye ojo iku fun.

I beg you, if Death is coming, help us to avert it.

Si ehin Ogun tabi ogorun odun, tabi bi iku ba nbo kie bami yee si ehin ogofa.

For all the years that I will be on the Earth, avert my death until the pre-ordained time of passing.

Odun tiatibi mi sinu aye kie bami ye ojo iku fun ara mi ati awon omo mi ti mo bi.

Avert Death for all my children and avert Death for all those I include in my prayers.

Kiamaku ni kekere, Kiamaku iku ina, kiamaku iku oro, kiamaku iku ejo, kiamaku sinu omi, Ase.

May they not die young, may they not die in fire, may they not die in tragedy, may they not die in shame, may they not die in water. May it be so.

_____________________________________________________________________________________

ORIKI IWORI MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Iwori Meji, Iwori Meji, Iwori Meji,

The Deep Seer, the Deep Seer, the Deep Seer,

Mo be yin ki a ffoju re wo mi, ki awon omo araye lee maa fi oju rere wo mi. Kie ma jeki nsaisan ki nsegun odi ki nrehin ota.

I beg you to look upon me with good eyes, so that the world will be favorable to me and so that I will be free from illness. Let me overcome my enemies.

Ki e ma jeki awon iyawo mu ya'gan, takotabo ope kiiya-agan. Iwori Meji. Ase.

Let my wives be fertile, just as the male and female palm trees are never barren. the deep seer. May it be so.

_____________________________________________________________________________________

ORIKI ODI MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Odi Meji, Odi Meji, Odi Meji,

The Seal, the Seal, the Seal,

Mo be yin, kie bami di ona ofo, kie bami di odo ofo, kie bami di ona ejo, kie bami di ona ibi, kie bami di ona Esu,

I beg you, close the way of losses to me, close the way of losses for my children, my mate and my family, close the way of litigation against me, close the way of negativity against me, close the way of disruption from the Spirit of the Trickster.

Ni nri'di joko pe  nileaye. Kiema jeki nba won ku - Iku ajoku.

Let me sit quietly in the world. Let me not die in an epidemic.

Okan ewon kiike.

One link in a chain will not make a lock.

Kie se - Odi agbara yi mi ka, Ki owo mi ka'pa omo araye  bi omo Odi tiika'lu. Ase.

I pray that you will rally around me, in the same way that we put a garden around a yard. May it be so.

____________________________________________________________________________________________

ORIKI IROSUN MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Irosun Meji, Irosun Meji, Irosun, Meji,

The Sounding Osun, the Sounding Osun, the Sounding Osun

Mo be yin, kie jeki awon omo-araye gburo, mi pe mo l'owo l'owo pe mo niyi, pe mo n'ola, pe mo bimo rere ati beebee.

I beg you, let the whole world hear of me, that I am rich, that I have honor, that I have prestige, that my children will be good.

Kie jeki won gbo iro mi kaakiri agbaye, Irosun Meji. Ase.

Let them hear around the world that I am a good and blessed person. The Sounding Osun. May it be so.

_______________________________________________________________________________________

ORIKI OWONRIN MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Owonrin Meji, Owonrin Meji, Owonrin Meji,

The Reversed Head, The Reversed Head, The Reversed Head,

Mo be yin, ki eso ibi de rere fun mi ni gbogbo ojo aye mi, ki emi-re s'owo, ki emi mi gun ki ara mi kiole, ki nma ri ayipada di buburu lojo aye mi ati beebee. Ase.

I beg you, turn evil to good throughout all my days on earth, that I might be rich, that all my life will be lengthened and that my health will always be good, and that turning from good to bad may not reach me in all my days in the world. May it be so.

Owonrin Meji. Ase.

The Reversed Head. May it be so.

______________________________________________________________________________________________

ORIKI OBARA MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Obara Meji, Obara Meji, Obara Meji,

The Resting and Hovering One, The Resting and Hovering One, The Resting and Hovering One,

Mo be yin, ki e si'na aje fun me, ki awon, omo araye wa maa bami, ra oja ti mo ba niita wartawara, ipeku Orun e pehinda l odo mi. Ibara Meji de at beebee. Ase.

I beg you, open the way to wealth for me, that the whole world will want the products of my work, that untimely death will pass me by, the Resting and Hovering One has come. May it be so.

_________________________________________________________________________________________

ORIKI OKANRAN MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Okanran Meji, Okanran Meji, Okanran Meji,

The Beater if Sticks on Mats, The Beater if Sticks on Mats, The Beater if Sticks on Mats,

Mo be yin, ki e jeki oran ibanje maa kan gbogbo awon ti, o ndaruko mi ni ibi ti won nsepe so mi, ti won nsoro buburu si oruko mi, awon ti nbu mi, ti won nlu mi ti won, ngb'ero buburu si mi.

I beg you, let all my enemies meet adversity, that sorowful things will be in their road, those that are calling my name in evil, those who are cursing me, those who are abusing me, those who are wishing bad things against me.

Okanran Meji, Okanran Meji, Okanran Meji,  kiesi ilekun ori rere fun mi ati beebee. Ase.

The Beater if Sticks on Mats, The Beater if Sticks on Mats, The Beater if Sticks on Mats, open the door of good luck and prosperity for me. May it be so.

_________________________________________________________________________________________

ORIKI OGUNDA MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Ogunda Meji, Ogunda Meji, Ogunda Meji,

The Creator, The Creator, The Creator,

Me be yin, kiedai ni'de Arun Ilu ejo egbese ati beebee, ki e d a'ri ire owo,

I beg you, release me from the tie of Death, release me from the tie of Misfortune, direct me towards the good fortune of Abundance,

ise oro omo ola ola emigigun, aralile ati beebee s'odo mi,

direct me towards the good fortune that comes from good and fruitful children, direct me towards the good fortune of honor, prosperity, good health and long life,

Kie da mi ni abiyamo tiyoo bimo rere ti won, yoo gb'ehin si-sinu aye ati beebee.

let me be known as a parent who produces good children, who will stand behind me, follow my guidnace and bury me at the end of my life.

Ogunda Meji.  Ase.

The Creator. May it be so.

________________________________________________________________________________________

ORIKI OSA MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Osa Meji, Osa Meji, Osa Meji,

Run-Away, Run-Away, Run-Away,

mo be yin, kie jeki ndi arisa-ina, akotagiri ejo fun awon ota,

I beg you, let me be as a fire from which people flee, or as the snake that is greatly feared to its enemies,

Kieso mi di pupo gun rere, ki'mi r'owo san owo ori, kimi r'owo san awin Orun mi ati beebee. Osa Meji. Ase.

Let me blessed for good, that I will always have the money to pay my debts, may I always do good things in the world. Run-away. May it be so.

___________________________________________________________________________________

IRIKI IKA MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Ika Meji, Ika Meji, Ika Meji,

The Controller, the Controller, the Controller,

mo be yin, kie ka ibi kuro lona fun mi lode aye.

I beg you, remove all obstacles wherever I go in the world.

Kie bami ka'wo Iku. Arun ejo ofo ofo efun edi apeta oso.

Prevent Death disease litigation, loss and hexing. Prevent harm from those who work hexes.

Aje at awon oloogun buburu gbogbo. Ika Meji. Ase.

Prevent all forms of hex against me. The Controller. May it be so.

________________________________________________________________________________________

ORIKI OTURUPON MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Oturupon Meji, Oturupon Meji, Oturupon Meji,

The Bearer, The Bearer, The Bearer,

mo be yin, kie jeki Iyawo mi r'omo gbe pon,

I beg you, let me be blessed with children,

ki o r'omo gbe sire, kie jeki oruko mi han si rere, ki ipa mi laye ma parun.

let my name not be spoken of badly in the world, let my name be famous in the world, let my lineage flourish in the world.

Omi kiiba'le kiomani 'pa ki'mi mi'pa re laye ati beebee. Oturupon Meji. Ase.

Just as water never touches the ground and moves without having a path, so i will always have a good path in the world. The Bearer. May it be so.

_______________________________________________________________________________________

ORIKI OTURA MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Otura Meji, Otura Meji, Otura Meji,

The Comforter, the Disrupter, the Comforter, the Disrupter, the Comforter, the Disrupter,

mo be yin, kie bami tu imo oso, kie ba mi tumo Aje,

I beg you, destroy the power of those who work hexes, destroy ther power of the disruptive elementals,

Kie bami tumo awon amoniseni, imo awon afaimoniseni ati imo awon asenibanidaro, ti nro ibi si mi ka. Otura Meji. Ase.

destroy the power of known and unknown enemies, destroy the power of hypocrites, protect me from all those who are thinking bad of me. The Comforter, the Destroyer. So be it.

__________________________________________________________________________________________

ORIKI IRETE MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Irete Meji, Irete Meji, Irete Meji,

The Crusher, The Crusher, The Crusher,

mo be yin, ki e bami te awon ota mi.

I beg you, suppress all my enemies and destroy their power.

Mole tagbaratagbara won ki e ma jeki nr'ibi abiku omo.

Let me not suffer the deaths of my children

Irete Meji. Ase.

The Crusher. May it be so.

___________________________________________________________________________________

ORIKI OSE MEJI

(Invocation for Good Fortune)

Ose Meji, Ose Meji, Ose Meji,

The Conqueror, The Conqueror, The Conqueror,

mo be yin. kie fun mi ni agbara,

I beg you, give me strength,

ki nsegun awon ota mi loni ati ni gbogbo ojo aye mi, kiemaa bami fise gbogbo awon eniti nwa Ifarapa ati beebee fun mi.

that i may conquer all my enemies today, and in all my life let them suffer in poverty.

Ki e jeki ngbo ki nto ki npa ewu sehin. Ose Meji. Ase.

Let me live long and see my hair turn white. the Conqueror. May it be so.

_________________________________________________________________________________________

ORIKI OFUN MEJI

(Invocation of Good Fortune)

Ofun Meji Oloso, Ofun Meji Oloso, Ofun Meji Oloso,

The Giver, the Giver, the Giver,

mo bi yin, kie fun mi l'owo ati ohun rere gbogbo.

I beg you, give me money and all the good things of love.

Eyin lie nfun Alara lowo kie fun emi, naa lowo ati ohun rere gbogbo.

It is you who gave Alara wealth and the good things in life, give me these things also.

Eyin lie nfun Ajero lowo kie fun emi, naa lowo ati ohun rere gbogbo.

It is you who gave Ajero wealth, give me wealth also.

Eyin lie nfun Orangun Ile - Ila l'owo, kie masai fun emi naa l'owo ati ohun rere gbogbo ati beebee titi lo. Ofun Meji Olowo. Ase.

It is you who gave Orangun Ile-Ila wealth, give me wealth, give me wealth and all the good things in life. The Giver. May it be so.

__________________________________________________________________________________

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.